Oferujemy następujące szkolenia z zakresu BHP:

Instruktaż ogólny

Szkolenie okresowe

Szkolenia okresowe są przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy z zakresu BHP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

  • pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach przynajmniej raz na 5 lat;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych minimum raz na 3 lata, jeżeli nie istnieje ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń, i minimum raz na rok w sytuacji, gdy takie zagrożenia występują;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych szkolenia okresowe BHP przeprowadza się przynajmniej raz na 6 lat.

Każde szkolenie okresowe kończy się stosownym egzaminem. Uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Terminy i ceny do uzgodnienia