Prawo pracy jest to zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

 

Do tych norm należą:

 • Kodeks pracy,

 • inne ustawy i akty wykonawcze,

 • układy zbiorowe pracy,

 • porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty, które określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

   

  WYKAZ PRZEPISÓW BHP WAŻNYCH DLA KAŻDEGO PRACODAWCY I PRACOWNIKA

   

  1) Ustawa z dnia 26.05.1974r Kodeks Pracy ( Dz.U. nr 21 poz. 94z 1998r z póź. zm.)

  2) Ustawa z dnia 29.11.2000r Prawo atomowe (Dz.U. nr 3 poz. 18  z 2001r z póź. zm.)

  3) Ustawa z dnia 30.10.2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U. nr 199 poz. 1673 z 2002r)

  4) Rozporządzenie Rady Ministrów z 01.07.2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. nr.105 poz. 870   z 2009r)

  5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy ( Dz.U. nr 69 poz.332  z 1996r z póź. zm. )

  6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r z póź. zm.)

  7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. nr 0 poz. 739)

  8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. nr 80 poz. 376 z 1996 r. z póź. zm.)

  9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr180   poz.1860  z 2004r  póź. zm.)

  10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. nr 60 poz. 279 z 1996r)

  11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe            ( Dz. U. nr 148 poz. 973 z 1998r)

  12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01.12.2004r w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym          w środowisku pracy ( Dz. U. nr 280 poz. 2771 z 2004r z póź. zm.)

  13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ( Dz. U. nr 81 poz. 716 z 2005r  póź. zm.)

  14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009r w sprawie chorób zawodowych  ( Dz. U. nr 105 poz.869 z 2009r )

   

  UWAGA!!!

  Powyższe akty prawne są dostępne na stronie internetowej sejm.gov.pl  w zakładce Internetowy System Aktów Prawnych